شورای کتاب
شورای کتاب


              سایت اینترنتی شورا  :  
شورای کتاب کودک

معرفی :

شورای کتاب کودک سازمانی فرهنگی – پژوهشی، غیردولتی و غیرانتفاعی است که در سال 1341 تأسیس شده است. این سازمان در حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان فعالیت می کند و اعضاء آن نیروهای داوطلب هستند. شورا در حال حاضر حدود 700 عضو (رسمی و وابسته) دارد و هزینه های خود را از راه حق عضویت، حمایت های مردمی، اجرای پروژه های فرهنگی و حق التالیف فرهنگنامه به دست می آورد.

اهداف :

 کمک به شکوفایی ادبیات اصیل ایرانی برای کودکان و نوجوانان 
 کمک به اعتلای کیفی و کمی منابع ادبی و اطلاعاتی کودکان و نوجوانان 
 کمک به دسترسی هر چه بیشتر کودکان ایرانی به کتاب و انواع منابع ادبی و اطلاعاتی 
 تشویق و حمایت پدیدآورندگان و ناشران ایرانی جهت خلق آثار با ارزش ادبی و اطلاعاتی 
 توانمندسازی و ارتقاء سطح دانش افراد در حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان 
 مشاوره، تبادل نظر و گفتگو با پدیدآورندگان، صاحب نظران و مخاطبان کودک و نوجوان، والدین، کتابداران و مربیان 
 ارتباط فعال و مستمر با سازمان های داخلی، خارجی و افراد (حقیقی و حقوقی) 
 تهیه آثار نمونه مانند فرهنگنامه کودکان و نوجوانان و ایجاد سازمان مناسب جهت تدوین آن 
 توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی 
 گردآوری منابع و ارائه خدمات کتابخانه ای و ایجاد کتابخانه های کوچک